MAP III

MSMT VVV hor barva cz

 

Název projektu: MAP ORP LITOMĚŘICE III

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022997

Doba realizace: 1.6.2022 – 30.11.2023

Celkové náklady projektu: 2 268 749,28 Kč

 

Projekt je realizován na území ORP Litoměřice v návaznosti na projekt MAP I/II a bude pokračovat v aktivitách a spolupráci partnerství započatých v předchozích projektech.

 

V MAP III se zaměříme na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let věku v oblastech včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Jedná se o produkt spolupráce partnerů na území ORP Litoměřice, který si stanoví cíle a priority území.

 

Půjde hlavně o evaluaci proběhlých aktivit v MAP I/II tak, abychom mohli reálně zhodnotit dopad v území a na základě výsledků evaluace naplánovat aktivity nové pro MAP IV. V neposlední řadě o aktualizaci dokumentu Místní akční plán vzdělávání a Strategického rámce.

 

Během našich společných setkáních se taktéž chceme zaměřit na sdílení zkušeností.

 

Projekt je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a investiční priority 68 – Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy.

www.maplitomericko.cz