Menu
MAS České středohoří, z.s.
MAS
České středohoří,
z.s.

Charakteristika orgánů MAS

Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku, tvoří ji všichni členové. Schází se zpravidla 2x ročně, minimálně však 1x ročně. Rozhoduje o členství ve sdružení, volí Správní radu, Dozorčí radu a Výběrovou komisi. Schvaluje výroční zprávy o činnosti a hospodaření, stanovy, členské příspěvky, přijímá zásadní rozhodnutí o spolku. Její jednání jsou veřejně přístupná všem osobám činným v území MAS ČS.

Správní rada řídí spolek mezi jednáním Valné hromady. Společně s Valnou hromadou je rozhodovacím orgánem. Tvoří ji minimálně 7 členů MAS, zvolených Valnou hromadou. Schází se minimálně 4x ročně, rozhoduje o všech záležitostech sdružení, pokud nejsou v kompetenci Valné hromady. Schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s ředitelem. Funkční období členů je čtyřleté a lze jej obnovit volbou. Správní rada je statutárním orgánem spolku. Za správní radu jedná předseda, který zastupuje spolek navenek, při nepřítomnosti předsedy správní rady jej zastupuje místopředseda správní rady.

Vedoucí zaměstnanec SCLLD, je pracovním orgánem, který řídí běžnou činnost spojenou s realizací SCLLD (strategie komunitně vedeného místního rozvoje). Jedná jménem MAS v souladu se Stanovami v rozsahu pravomocí, které mu udělí Správní rada. Podepisuje všechny pracovněprávní dokumenty pracovníků kanceláře, rozhoduje o výši platu a odměnách zaměstnanců v rámci schváleného rozpočtu, kontroluje výkon delegovaných řídících a administrativních činností MAS a vede seznam členů a partnerů MAS.

Dozorčí rada je kontrolním orgánem spolku. Tvoří ji 3 členové MAS. Funkční období členů je čtyřleté a lze jej obnovit volbou. Jejím hlavním posláním je kontrola účetní uzávěrky, výročních zpráv a souladu činnosti se všemi zásadními dokumenty, zejména Stanovami spolku. Zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD, kontroluje metodiku způsobu výběru projektů MAS a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru MAS.

Výběrová komise MAS je výběrovým orgánem Správní rady zaměřeným na výběr projektů pro naplňování cílů SCLLD. Schází se vždy ve vazbě na vyhlášení výzev k předkládání projektů. Funkční období je čtyřleté a stejně jako u dalších orgánů MAS může být funkce v orgánu vykonávána opakovaně. Členy Výběrové komise volí valná hromada.

Zájmové skupiny tvoří členové MAS a jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku SCLLD. Příslušnost k dané zájmové skupině definuje člen MAS podle své převažující činnosti, může být příslušný pouze k jedné zájmové skupině.